Privacybeleid

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor MultiPark Amersfoort, een project van Maatschap Looijengoed Van Schaik, van toepassing zijnde disclaimer.

Privacy statement
Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. MultiPark Amersfoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Informatieverzameling alleen voor gebruik door MultiPark Amersfoort
Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door MultiPark Amersfoort en daaraan gerelateerde partners/bedrijven en worden door ons nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier
Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier opgevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om zodoende aan het ontvangen verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door MultiPark Amersfoort worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse
MultiPark Amersfoort gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder andere de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt in algemene zin om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies
Net als bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovenvermelde statistiekenprogramma zogenoemde ‘cookies’ op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website later nog eens bezoekt. Bijna alle internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Informatie verkregen door middel van een cookie is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en welke delen van de website u heeft bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u automatisch wordt gewaarschuwd als u een cookie ontvangt en natuurlijk kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat laatste geval kan het zijn dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.

Disclaimer
Toepasselijkheid/begrippen
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website.
– gebruik(en): alle denkbare handelingen.
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website.
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van MultiPark Amersfoort, een project van Maatschap Looijengoed Van Schaik in Soest, Nederland. MultiPark Amersfoort behoudt zich alle rechten voor.

Gebruik van deze website
Alle informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen per sé geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn dan ook voor uw eigen rekening en risico.

MultiPark Amersfoort heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en heeft gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. MultiPark Amersfoort garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd correct, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. MultiPark Amersfoort wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door of namens MultiPark Amersfoort worden gewijzigd zonder dat MultiPark Amersfoort hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website kan, onder andere via ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door MultiPark Amersfoort niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MultiPark Amersfoort wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
MultiPark Amersfoort of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is verboden om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MultiPark Amersfoort of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MultiPark Amersfoort is het niet toegestaan links naar de site(s) van MultiPark Amersfoort weer te geven.

Online communicatie
Berichten die via e-mail of deze website worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Als u er voor kiest om berichten per e-mail aan MultiPark Amersfoort te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid
MultiPark Amersfoort en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade waaronder gederfde winst (ook als MultiPark Amersfoort op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruiken van informatie die aan MultiPark Amersfoort of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

U zult MultiPark Amersfoort, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze website en eveneens op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.